Download hier onze privacyverklaring in PDF-formaat.

Privacyverklaring LED Design Holland

Dit is de privacyverklaring van LED Design Holland, gevestigd aan de Weidehek 64D 4824 AS te Breda (hierna: “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 076 888 33 00of e-mail: info@leddesignholland.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

LED Design Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten

Indien u ons inschakelt voor vervanging of het aanbrengen van een nieuwe licht situatie, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

• uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• de omschrijving en de kenmerken van het pand zoals, aantal vierkante meters, aantal lampen, stroom prijs per KWh en een uittreksel van de kamer van koophandel.

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het adviseren, plaatsen of vervangen van de verlichting. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Wij vragen onze klanten om een uittreksel van de KvK nadat er opdracht is gegeven door de klant. Dit doen we om subsidie aan te kunnen vragen voor de energie-investeringsaftrek.

Indien u ons inschakelt voor vervanging of het aanbrengen van een nieuwe licht situatie, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

• uw naam, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• een uittreksel van de kamer van koophandel.

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aanschaffen van een nieuwe lichtsituatie. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die LED Design Holland verricht heeft en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• het zoekprofiel met uw eventuele berekende besparingen, chatfunctie vragen en contactformulier wensen.
• het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld.

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de offertes, lichtplannen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IPadres van de bezoeker opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

• het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Leveranciers voor het aanvragen van offertes en lichtadvies; Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.